messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสััมพันธ์โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีแห่หลวงปู่ค้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 30 ในอัตรา คนๆละ 36 บาท/คน/วัน รวม 18 วันทำการ เป็นเงิน 19,440 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 34 คน ในอัตราวันละ 36 บาทต่อคนต่อวัน รวม 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคมสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กสองบานเปิดมือจับบิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคัดเลือกหรือลูกรัง พร้อมล้มกอง สำหรับถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุคัดเลือกหรือลูกรัง/หินคลุก พร้อมล้มกองสำหรับถนนเพื่อการเกษตร บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะยางรถยนต์) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7050 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเวียงสาเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเวียงสาเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เวียงสาเกมส์ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อชุดและอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เวียงสาเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างตกแต่งสถานที่งานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเวียงสาเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคัดเลือกหรือลูกรังพร้อมล้มกองสำหรับถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาปากยาง ประจำเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 30 คนๆละ 36 บาท/คน/วันจำนวน 21วัน เป็นเงิน 22680 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ประจำเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 34 คน ในอัตราวันละ 36 บาทต่อคนต่อวัน รวม 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตำบลน้ำแคม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคัดเลือกหรือลูกรังพร้อมล้มกอง สำหรับถนนเพื่อการเกษตร บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างรถแบคโฮปรับปรุงบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคัดเลือกหรือลูกรังพร้อมล้มกอง สำหรับถนนเพื่อการเกษตร บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคัดเลือกหรือลูกรังพร้อมล้มกอง สำหรับถนนเพื่อการเกษตร บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กข 5053 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างตัดตกแต่งกิ่งไม้ ทางเข้ารอบ ๆ และถนนบริเวณอาคาร สถานที่ราชการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมายเลขทะเบียน 82-1954 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการจัดเก็บหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 34 คนในอัตราวันละ 36 บาทต่อคนต่อวัน รวม 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 30 คนๆละ36 บาท/คน/วัน จำนวน 19 วันทำการ รวม เป็น 20,520 บาท (สองหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตำบลน้ำแคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล (จุดวัดป่าภูสวรรค์) บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 (โดยวิธีเป่าล้างบ่อประปาบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
1 - 50 (ทั้งหมด 334 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม