องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box กองคลัง
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-6535718
นางสุดาพร เพชรกอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภาพร ศรีบุรินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวชญาดา ขันทะคีรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุมาลี จันทะภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนงรักษ์ สิงหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุพัตรา กัลยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม