messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-2356993
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433
นางธนพร ศรีกระทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวาสนา ขันทะคีรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุบัญดิฐ ศรีกระทุม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายหลักทรัพย์ ประเสริฐศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิกร พรมสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางบุญเกื้อ พรมมีนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนิมลต์ ศรีกระทุม
ครู
นางคนิจฐา สุพรมอินทร์
ครู
นางอุไรวรรณ แก้วยาศรี
ครู
นางรัตนา จันทะวัง
ครู
-ว่าง-
ครู
นางสาวสมปรารถนา อินทะสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางทวีรัตน์ กัลยา
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี สังฆวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมลพรรณ ศรีกระทุม
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุวคนธ์ อินแก้ว
คนงาน (ช่วยงานสำนักปลัด)
นางสาวจริญญา บัวภาศรี
คนงาน(ช่วยงานสำนักปลัด)
นางสาวรัมภา แก้วยาศรี
คนงาน (ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
นายเทวินทร์ อินบุญญา
คนงาน(ช่วยงานนักจัดการฯ)
นายวิรัตน์ ขันทะคีรี
นักการ
นายศรายุทธ ทูลพุทธา
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีศักดิ์ สุพรมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาอ้วน
คนงาน(ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายโกวิท คำหา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
นายอดุลย์ พรมนิล
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายวรพจน์ โพธิ์จักร
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
-ว่าง-
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม