องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-2356993
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433
นางธนพร ศรีกระทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนิกร พรมสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางวาสนา ขันทะคีรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุบัญดิฐ ศรีกระทุม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายหลักทรัพย์ ประเสริฐศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางบุญเกื้อ พรมมีนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
ครู
นางนิมลต์ ศรีกระทุม
ครู
นางคนิจฐา สุพรมอินทร์
ครู
นางอุไรวรรณ แก้วยาศรี
ครู
นางรัตนา จันทะวัง
ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี สังฆวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมลพรรณ ศรีกระทุม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมปรารถนา อินทะสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางทวีรัตน์ กัลยา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัมภา แก้วยาศรี
คนงาน (ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
นางสาวสุวคนธ์ อินแก้ว
คนงาน (ช่วยงานสำนักปลัด)
นางสาวจริญญา บัวภาศรี
คนงาน(ช่วยงานสำนักปลัด)
นายเทวินทร์ อินบุญญา
คนงาน(ช่วยงานนักจัดการฯ)
นายโกวิท คำหา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
นายวิรัตน์ ขันทะคีรี
นักการ
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาอ้วน
คนงาน(ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายอดุลย์ พรมนิล
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายพิชัย กาญจนสิทธิ์
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายศรายุทธ ทูลพุทธา
พนักงานขับรถยนต์
นายวรพจน์ โพธิ์จักร
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายทวีศักดิ์ สุพรมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม