องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการฯ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
description รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริต และผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ในศพด.น้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ 13 มิ.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม