messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ตำบลน้ำแคม แต่เดิมชื่อบ้านน้ำแคมตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2412 โดยการนำของคนจำนวน 3 กลุ่มที่เข้ามาทำไร่ ทำนา เพราะว่าบริเวณบ้านน้ำแคมเป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำแคม และห้วยน้ำกก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้แยกบ้านน้ำแคมออกจากตำบลหนองผือ จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแคม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม หมู่ 2 บ้านห้วยพุก หมู่ 3 บ้านน้ำแคม หมู่ 4 บ้านหาดเจริญ หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย หมู่ 6 บ้านปากยาง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพิ้นฐาน
ภูมิประเทศ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขาหุบเขาและภูเขาโดยมีที่ราบลุ่มประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือพื้นที่ประมาณ ๒๒,๑๙๓ ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๒๐๐ – ๗๐๐ เมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนตลอดปี มีฝนตกชุกและทิ้งช่วงในบางครั้ง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย คือประมาณ ๙๑๖.๐๔ มิลลิเมตร/ปี ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันและฤดูหนาวอากาศจะร้อนในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนอากาศจะหนาวจัด เขตพื้นที่ ตำบลน้ำแคมทิศตะวันออกของอำเภอท่าลี่ อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ ๑๔ กิโลเมตร ทิศเหนือ จด ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน และ สปป.ลาว ทิศใต้ จด ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก จด ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เนื้อที่ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เขตการปกครอง แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวน หลังคาเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง ๑ บ้านน้ำแคม ๗๑๙ ๗๔๓ ๑,๔๖๑ ๔๘๗ นายเวียร พันธะบัวศรี * ๒ บ้านห้วยผุก ๒๑๕ ๑๗๕ ๓๙๐ ๑๒๕ นางบัวลอง โสมาศรี ๓ บ้านน้ำแคม ๖๔๗ ๖๖๒ ๑,๓๐๙ ๔๔๐ นายประพงษ์ ศรีวิชา ๔ บ้านหาดเจริญ ๑๒๖ ๑๒๗ ๒๕๓ ๙๘ นายสุริยา เครือผักปัง สาธารณูปโภค จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหลังคาเรือน การเดินทาง การเดินทางเข้าสู่ตำบลน้ำแคม ได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ ระยะทาง 24 กม. 2. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ ระยะทาง 22 กม. 3. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ ระยะทาง 14 กม.(ถนนลูกรัง) ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดก้านมะพร้าว

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม