องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี
นายกอบต.น้ำแคม
โทร : 063-9690253
ร.ต.เสียน มะโนศรี
รองนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 089-8627197
นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
รองนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 097-3151387
นางสาวพรรณี สังฆวงค์
เลขานุการนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 087-9555543
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายคำภู ศรีกระทุม
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
โทร : 0986189534
นายสุรชาติ ตัญญาภักดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
โทร : 0833432928
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
เลขานุการสภา อบต.น้ำแคม
โทร : 081-8735604
นางสาวบุรารัตน์ เศรษฐภักดี
สมาชิก สภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 2
โทร : 0822949534
นางสาวอติพร แก้วคำพัน
สมาชิก อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 3
โทร : 0951372683
นายจรัญ อารมณ์สวะ
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 4
โทร : 0653025869
นายวินัย สุพรมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 5
โทร : 0653025869
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
โทร : 081-8735604
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-2356993
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-6535718
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433
account_box สำนักปลัด
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-2356993
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433
นางธนพร ศรีกระทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวาสนา ขันทะคีรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุบัญดิฐ ศรีกระทุม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายหลักทรัพย์ ประเสริฐศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิกร พรมสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางบุญเกื้อ พรมมีนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนิมลต์ ศรีกระทุม
ครู
นางคนิจฐา สุพรมอินทร์
ครู
นางอุไรวรรณ แก้วยาศรี
ครู
นางรัตนา จันทะวัง
ครู
-ว่าง-
ครู
นางสาวสมปรารถนา อินทะสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางทวีรัตน์ กัลยา
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี สังฆวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมลพรรณ ศรีกระทุม
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุวคนธ์ อินแก้ว
คนงาน (ช่วยงานสำนักปลัด)
นางสาวจริญญา บัวภาศรี
คนงาน(ช่วยงานสำนักปลัด)
นางสาวรัมภา แก้วยาศรี
คนงาน (ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
นายเทวินทร์ อินบุญญา
คนงาน(ช่วยงานนักจัดการฯ)
นายวิรัตน์ ขันทะคีรี
นักการ
นายศรายุทธ ทูลพุทธา
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีศักดิ์ สุพรมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาอ้วน
คนงาน(ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายโกวิท คำหา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
นายอดุลย์ พรมนิล
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายวรพจน์ โพธิ์จักร
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
-ว่าง-
คนงาน (ประจำรถบรรทุกขยะ)
account_box กองคลัง
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-6535718
นางสุดาพร เพชรกอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภาพร ศรีบุรินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวชญาดา ขันทะคีรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุมาลี จันทะภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนงรักษ์ สิงหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุพัตรา กัลยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิระเดช พยัคฆพล
นายช่างโยธา
นายธนพงษ์ นามบุญเรือง
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง
นายอภิเดช แก้วยาศรี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายสุกฤษฎิ์ แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวสุกัญญา แสงกินณะรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไตรภพ บัวภาศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ ขันทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายเนรมิต จันทาติด
คนงาน (ปฏิบัติงานช่วยงานประปา)
นายปิยณัฐ เมืองปาง
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชุติปภา จำปาวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม