องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 61
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 59
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 67
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 66
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 62
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 333
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 57
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 58
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 57


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม