messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder คู่มือประชาชน
25 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
23 คู่มือปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
24 สถิติการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคและกิจกรรมงานอื่น ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
2.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
7.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
9.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
10.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
11.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
12.การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
13.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
14.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
15.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
20.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
21.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม