messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
picture_as_pdf ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานโครงสร้างฯฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
การศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และมีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม