.

นายก.อบต.
นายอุดร  จันทะภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

โทร 0817498509

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th